10.27.2021 2:35

Ajutoare de încalzire

Primaria Cluj-Napoca incepe preluarea cererilor pentru acordarea ajutoarelor de încalzire

Clujenii pot depune începând de marti, 22 octombrie 2013, cererile în vederea obtinerii ajutorului de încalzire a locuintei.

În perioada sezonului rece (noiembrie 2013 – martie 2014) pot beneficia de ajutor pentru încalzirea locuintei, cu gaze naturale, energie termica, energie electrica sau combustibili solizi, persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodaresc împreuna, daca veniturile cumulate ale persoanei, familiei sau persoanelor care se gospodaresc împreuna la aceasi adresa, se situeaza sub:
– 1.082 lei pentru persoanele singure beneficiare de incalzire de la RAT
– 786 lei/pers. familiile sau persoanele care se gospodaresc împreuna beneficiare de incalzire de la RAT
– 615 lei/pers. pentru persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodaresc împreuna si folosesc pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica sau combustibili solizi

Pentru disemninarea informatiilor legate de acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei în sezonul rece 2013 – 2014, Directia de Asistenta Sociala si Medicala, serviciu public organizat în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, organizeaza o întâlnire cu administratorii imobilelor din municipiu luni, 21 octombrie 2013, ora 13.00, la Casa de Cultura a Studentilor (sala mare).

Situatia înregistrata anul trecut

În perioada noiembrie 2012 – martie 2013  au fost depuse 8.965 de cereri, din care au fost initial aprobate 7.910, iar 1.055 au fost respinse.

Din cererile aprobate initial, în urma verificarilor din evidentele fiscale au fost depistate 466 dosare cu bunuri de natura excluderii de la acordarea ajutorului, iar în alte 1.118  cereri a fost depistata existenta depozitelor bancare de peste 3.000 lei.

Pentru aceste persoane au fost întocmite dispozitii de recuperare a sumelor acordate în mod necuvenit.

Va transmitem mai jos informatiile detaliate cu privire la acordarea ajutoarelor de încalzire a locuintei.

Crititerii de eligibilitate:

1. Beneficiaza de ajutor pentru încalzirea locuintei familiile ori persoanele singure, cetateni români, precum si cetateni straini ori apatrizi, cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta în România, stabilita în conditiile legislatiei române;

2. Ajutorul pentru încalzirea locuintei, se acorda familiilor, respectiv persoanelor singure, care se încadreaza la punctul precedent, numai pentru locuinta de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora;
3. Solicitantii si celelalte persoane cuprinse în cerere nu detin bunuri mobile/imobile sau terenuri, asa cum sunt prezentate ele în lista de excluderi;

4. Solicitantii si celelalte persoane cuprinse in cerere nu detin depozite bancare de peste 3.000 lei;

5. Foloseste ca modalitate de încalzire:

– Energie termica din sistemul centralizat;
– Energie electrica;
– Gaze naturale;
– Lemne, carbuni si combustibili petrolieri.

Ajutoarele pentru încalzirea locuintei se acorda pe baza urmatoarelor documente:

1. Cerere si declaratie pe proprie raspundere

2. Documente de identitate titular si membrii (carti de identitate, buletine de identitate, carti de identitate provizorii, certificate de nastere pentru minori, permise de sedere temporara, documente de identitate, premise de sedere pe termen lung, certificate de înregistrare sau carti de rezidenta) ale tuturor persoanelor care au aceasi resedinta, domiciliaza la aceasi adresa, sunt înscrise in cartea de imobil si sunt luate în calcul la cheltuielile comune);

3. Copie factura gaze naturale sau energie electrica (pe care sa fie înscrise codul abonatului si codul punctului de consum. Daca pe factura apare înscrisa alta persoana decât abonatul, calitatea de persoana îndreptatita se probeaza cu contractul de inchiriere, imputernicre, concesiune, comodat, etc);

4. Adeverinta de la Asociatia de Proprietari/Locatari din care sa rezulte numele, prenumele, CNP-ul persoanelor înregistrate în cartea imobilului si care figureaza la cotele de întretinere; codul asociatiei; adresa de e-mail a asociatiei (potrivit Art 19 (6) din OUG 70/2003 “În termenul prevazut la alin. (5) (5 zile) primarii vor transmite furnizorilor, asociatiilor de proprietari/locatari, precum si agentiilor teritoriale situatia privind modificarile prevazute la alin. (3) sau, dupa caz, încetarea dreptului la ajutor, atât în scris, cât si în format electronic.” Sa fie specificata, atât adresa de corespondenta electronica (e-mail) cat si cea postala);

5. Acte privind veniturile realizate de toti membrii  familiei sau de toate persoanele care au aceasi resedinta, domiciliaza la aceasi adresa, sunt înscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la cheltuielile comune ale acesteia, sau, dupa caz, de persoana singura, în luna anterioara depunerii cererii, în copie ( adeverinte de venit eliberate de angajator, pentru veniturile din salariu, adeverinte de la administratiile financiare pentru veniturile din activitati independente, din cedarea folsintei bunurilor, din investitii, din premii si jocuri de noroc, mandate postale/extrase de cont/decizii pentru indemnizatii de somaj, handicap, pensii, alocatii, etc).

a. pentru elevi/studenti vor fi depuse adeverinte de la unitatile de învatamânt care sa cuprinda si precizarea bursier sau nebursier, tipul bursei (sociala, de merit…) si cuantumul acesteia.

b. – in situatia persoanelor singure/familiilor care declara  ca nu realizeaza niciunul din veniturile enumerate vor anexa si o declaratie privind veniturile din care se întretin , sursele de venit din care îsi platesc utilitatile si cuantumul acestora va fi inscris la puctul 79 din cerere la capitolul “Alte venituri” cu mentionarea  luarii la cunostinta   ca declararea  necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale.

c. pentru cetatenii straini, asa cum sunt definiti la art. 2, lit. a din O.U.G.  nr. 194 din 12 decembrie 2002  privind regimul strainilor în România, republicata se va depune dovada mijloacelor de intretinere care au stat la baza obtinerii permisului de sedere în România.Sunt exceptati studentii bursieri ai statului roman si studentii starini de origine romana.

6. Acte privind regimul juridic al locuintei

Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicita ajutor de incalzire si sunt beneficiarii unui contract de închiriere / comodat vor depune o copie a contractului de închiriere inregistrat la Directia Generala a Finantelor Publice a Jud. Cluj P-ta Avram Iancu, nr. 19.

Contractele de comodat nu se inregistreaza la Directia Generala a Finantelor Publice a Jud. Cluj;

Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicita ajutor de încalzire si nu sunt proprietarii imobilului sau beneficiarii unui contract de închiriere / comodat vor depune o împuternicire in forma legalizata din partea proprietarului.

7. Dovada bunurilor mobile si imobile detinute:

Solicitantii care au domiciliul stabil in municipiul Cluj Napoca trebuie sa ataseze la cererea de acordarea a ajutorului pentru incalzirea locuintei:

i. Adeverinta de la Serviciul Constatare, impunere si control persoane fizice, Piata Unirii nr. 1privind cladirile, terenurile si mijloacele de transport*  aflate in proprietate, pentru persoanele cuprinse in cerere;

ii. Adeverinta de la Registrul Agricol al Primariei Municipiului Cluj Napoca privind terenurile sau animalele aflate in proprietatea persoanele cuprinse in cerere

Solicitantii care au resedinta în municipiul Cluj Napoca si domiciliul în alta localitate vor depune:

i. adeverinta, de la directiile de taxe si impozite locale din localitatea de domiciliu, privind cladirile, terenurile si mijloacele de transport*  aflate in proprietate, pentru fiecare persoana cuprinsa in cerere;

ii. adeverinta de la Registrul Agricol al primariei din localitatea de domiciliu privind terenurile sau animalele aflate in proprietatea persoanele cuprinse in cerere
*pentru mijloacele de transport se va atasa si o copie dupa certificatul de inmatriculare

CERERILE SE DEPUN O SINGURA DATA PENTRU TOATA PERIOADA RECE !

Cererile se pot depune la CIC si primariile de cartier incepand cu data  de 22 octombrie 2013, dupa urmatorul program luni – miercuri 08.30 – 16.30, joi 08.30 – 18.30, vineri 08.30 – 16.00
Formularele pot fi ridicate din aceleasi locatii si de la RAT Cluj Napoca sau pot fi accesate de pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro.
Modalitate de lucru:

1. Preluarea dosarelor – nu vor fi preluate decât acele dosare care întrunesc cumulativ elementele de mai sus;

2. Procesarea dosarelor – se vor procesa electronic dosarele eligibile;

3. Aprobarea ajutorului – în urma procesarii se va stabili procentul ori suma fixa de care beneficiaza persoana singura ori familia;

4. Transmiterea dispozitiilor – prin intermediul furnizorilor de servicii sau prin posta. Institutia noastra va comunica beneficiarilor dispozitia de acordare sau, dupa caz, neacordare, modificare, respingere ori suspendare a ajutorului pentru încalzirea locuintei.

Stabilirea dreptului de acordare se face o singura data, pe întreaga perioada a sezonul rece, dupa urmatoarele reguli:

a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele pâna la data de 20 a lunii respective;

b) începând cu luna urmatoare, pentru cei care au depus documentele dupa data prevazuta la lit. a);

c) începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al caror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea luna, indiferent de data la care a fost depusa cererea.

Cuantumurile ajutorului:
Incalzire-01

*Pentru energie termica ajutorul acordat este procent din consumul mediu lunar de energie termica stabilit potrivit prevederilor Ordonatei nr. 27/2013

Incalzire-02

Ajutorul pentru energie electrica se acorda consumatorilor vulnerabili care nu detin alta forma de încalzire, precum si consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debransati de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale si care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând conditiile contractului.

În cazul solicitarii ajutoarelor pentru energie electrica, se efectueaza anchetele sociale, în termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrarii cererii, în vederea verificarii sistemului de încalzire utilizat.

Lista bunurilor care conduc la excluderea  acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei:

Bunuri imobile

1. Cladiri sau alte spatii locative în afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti

2. Terenuri de împrejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp în zona urbana si 2.000 mp în zona rurala

Bunuri mobile*

1. Autoturism/Autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani, cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze

4. Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”

5. Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata

6. Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale

7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de functionare

Depozite bancare

1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

Terenuri/animale si/sau pasari

1. Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 Euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 Euro pentru familie

Mentiuni referitoare la locuinta:

Locuinta este constructia edificata in conditiile legii. O constructie edificata fara indeplinirea formalitatilor egale nu exista cu exceptia celor construite intr-o periada greu de definit dar care figureaza in Ragistrul agricol si, mai mult decat atat, pentru care s-au platita taxele si impozitele locale;

Persoana sau familia care detine pe langa locuinta de domiciliu si o cota parte dintr-o alta cladire, exceptand anexele sau dependintele, nu poate beneficia de ajutor pentru ncalzirea locuintei indiferent de marime cotei;

Daca in aceasi locuinta/imobil locuiesc mai multe familii, fara contoare separate pentru energie termica, gaze naturale sau energie electrica la cordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei vor fi luate in considerare toate persoanele si veniturile realizate de acestea.

Incalzire

sursa: Biroul Mass-media – Primaria Cluj-Napoca 

Vizualizari: 2.975

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *